Szkoła Podstawowa w Jędrzejewie

Aktualności

31 sierpnia 2020 17:54 | Aktualności

Regulamin

Przesyłamy wszystkim podmiotom szkoły – uczniom, rodzicom i nauczycielom regulamin funkcjonowania  placówki w czasie pandemii, opracowany na podstawie wytycznych MEN, MZ i GIS. Staraliśmy się, aby był on dostosowany do specyfiki naszej szkoły pamiętając jednak, że jego merytoryczność pokaże codzienne życie. W razie potrzeby ulegnie on wówczas nieznacznej korekcie. Prosimy o zapoznanie się z treścią regulaminu i dostosowanie się do jego zapisów. Mamy nadzieję, że przestrzegając obowiązującego prawa nauka i praca w naszej szkole będzie bezpieczna. Tego sobie i Wam wszystkim życzymy –

                        Dyrekcja szkoły                                                                                         

 

 

Jędrzejewo, 27.08.2020

  Wewnątrzszkolny regulamin funkcjonowania

Szkoły Podstawowej w Jędrzejewie w czasie pandemii

- zagrożenie koronawirusem COVID-19 -

 

Opracowano na podstawie wytycznych GIS, MZ, MEN (Rozp. z dnia 12 sierpnia 2020r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19).  

Postanowienia ogólne:

* Za opracowanie, wdrożenie i nadzór nad stosowaniem Regulaminu odpowiada Dyrekcja    Szkoły Podstawowej w Jędrzejewie

* Do przestrzegania postanowień Regulaminu zobowiązani są wszyscy nauczyciele, pracownicy obsługi, uczniowie oraz rodzice.

* Nauczyciele i pracownicy obsługi pisemnie potwierdzają zapoznanie się z Regulaminem.

* Uczniowie i rodzice zostają zapoznani z Regulaminem przez e-dziennik oraz na spotkaniach z  wychowawcami klas.

* Regulamin został opracowany na potrzeby działania Szkoły Podstawowej w Jędrzejewie w okresie trwania pandemii - COVID-19.

* Regulamin obowiązuje od dnia 1września 2020r. do czasu odwołania pandemii na terenie kraju.

 

Organizacja pracy szkoły; uczniowie; pracownicy:

 

1.   Zajęcia w szkole odbywać się będą w trybie stacjonarnym jednozmianowym, chyba że

      instytucje odpowiedzialne za sytuację epidemiologiczną w kraju zadecydują inaczej.

2.   Do szkoły mogą uczęszczać uczniowie bez objawów chorobowych, sugerujących  

      infekcję dróg oddechowych oraz gdy jego domownicy nie przebywają na

      kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych. Powyższe zasady obowiązują  

      także wszystkich pracowników szkoły, rodziców lub opiekunów oraz przybywające

      służbowo do szkoły osoby trzecie (listonosz, policjant, pracownik organu  

      prowadzącego itp.)

3.   Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez rodziców  i

     opiekunów bez objawów chorobowych, sugerujących infekcję dróg oddechowych. W  

     drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie muszą przestrzegać  

           aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.

      4.  Uczniowie miejscowi przychodzą do szkoły nie wcześniej niż na określoną w  

           tygodniowym planie zajęć godzinę.

      5.  Przy wejściu do budynków szkolnych oraz budynku WDK znajduje się informacja o  

           obowiązku dezynfekowania rąk oraz instrukcja użycia znajdującego się tam środka  

           dezynfekującego.

      6.  Szkoła wyposażona jest w środki dezynfekujące, zaakceptowane przez GIS. Środki te

           dostosowane są do specyfiki miejsca, jakim jest szkoła i nieszkodliwe dla dzieci i osób

           starszych. Działają bakteriobójczo, wirusobójczo i grzybobójczo. Środki te nie

           wymagają spłukiwania.

      7.  Obowiązkowej dezynfekcji podlegają: stoły, oparcia krzeseł, uchwyty meblowe,

           klamki, włączniki światła, poręcze, podłogi, wykorzystywane pomoce naukowe, sprzęt

           sportowy itp.

8.  Opiekunowie odprowadzający dzieci do szkoły mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły                               .    (korytarze, teren przyszkolny), zachowując następujące zasady:

a)     1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,

b)     zachowany dystans od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m

c)     zachowany dystans od pracowników szkoły min. 1,5 m

d)     opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa – maseczki, przyłbice, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

9.   Na terenie szkoły obowiązuje ograniczenie (do niezbędnego minimum) przebywania  

      osób z zewnątrz (w tym rodziców). Wszelkie informacje uzyskać można telefonicznie

      – 67 256 35 08 lub kontakt podany przez wychowawcę. Jeśli sprawa wymaga

      obecności osób z zewnątrz w szkole (w tym rodziców), osoby te zobowiązane są do

      stosowania wymaganych środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki

      jednorazowe lub dezynfekcja rąk. Osoby te nie mogą mieć objawów chorobowych,

      sugerujących infekcję dróg oddechowych.

    10.   W szkole zachować należy ogólne, obowiązkowe zasady higieny: częste mycie rąk    

            wodą z mydłem (szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze  

            świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety), ochrona podczas kichania i kaszlu  

            oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

    11.   Każdemu zespołowi klasowemu zostaje przydzielona jedna izba lekcyjna. Uczniowie   

            nie będą przemieszczać się między klasami, z wyjątkiem zajęć edukacyjnych z fizyki i  

            chemii (sala nr 5, budynek B), informatyki (sala nr 10, budynek A) i wychowania  

            fizycznego (sala WDK). Po każdym z tych zajęć wymienione sale powinny zostać

            zdezynfekowane i przewietrzone.

    12 .  W salach lekcyjnych uczniowie – w miarę możliwości - będą siedzieć pojedynczo, w 

            ławkach ustawionych z zachowaniem dystansu co 1,5 m i wskazanych przez

            wychowawcę. Niedopuszczalna jest zamiana miejsc na poszczególnych zajęciach.

    13.   Uczniowie powinni posiadać własne przybory szkolne i podręczniki, które w czasie

            zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym, przy którym siedzi uczeń, w jego

            tornistrze lub w przydzielonej, własnej szafce. Uczniowie nie powinni wymieniać się

            przyborami szkolnymi między sobą.

    14.   W czasie przebywania ucznia w szkole, rodzice lub opiekunowie ucznia powinni być

            dostępni pod przekazanymi szkole numerami telefonicznymi.

    15.   Jeżeli nauczyciel lub inny pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące  

            wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel

            czy osłabienie, uczeń zostanie odizolowany i umieszczony w odrębnym

            pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, z zapewnieniem min. 2 m odległości od

            innych osób; tam oczekiwał będzie na rodziców lub opiekunów powiadomionych

            niezwłocznie o konieczności odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny

            środek transportu). Pomieszczenia do izolacji uczniów są wyznaczone we  

            wszystkich budynkach wykorzystywanych przez szkołę:

- sala nr 5 w budynku A

- sala nr 5 w budynku dawnego gimnazjum (budynek B)

- ,,Przytulisko’’ w budynku WDK

    16.   W miarę możliwości organizacja pracy i jej koordynacja prowadzona będzie w

           taki sposób, żeby umożliwić zachowanie dystansu między osobami przebywającymi  

           na terenie szkoły, szczególnie w miejscach wspólnych i ograniczyć gromadzenie się  

           uczniów na terenie szkoły (uczniowie klas VI, VIIa,b i VIII podczas przerw

           przebywają na terenie budynku B i w jego pobliżu, uczniowie klas I-V przebywają

           podczas przerw w budynku A oraz w jego pobliżu). Uczniowie unikają gromadzenia

           się w większych grupach.

    17.   Zalecenie zachowania dystansu w przestrzeniach wspólnych  (pokoje nauczycielskie, 

            korytarze, ciągi komunikacyjne) oraz stosowania osłony ust i nosa dotyczy również

            pracowników szkoły.

    18.  Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać  

           lub zdezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp. Przybory do

           ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze, materace itp.), wykorzystywane podczas zajęć,

           należy czyścić lub dezynfekować.

    19.  W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga powinny być umyte

           detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po  

           każdych zajęciach.

    20.  Dezynfekcję i czyszczenie pomocy naukowych i sprzętu sportowego w miarę

           możliwości przeprowadza nauczyciel prowadzący zajęcia lub inna, wyznaczona osoba

           z obsługi szkoły.

    21.  W szkole obowiązkowo należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) oraz inne

           pomieszczenia, w których przebywają uczniowie, co najmniej raz na godzinę, w czasie

           przerw, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.

    22.  Nauczyciele w klasach I-III organizują przerwy dla swoich uczniów w interwałach  

           adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min.

    23.  Wychowawcy klas ustalą sposób komunikowania się z rodzicami, uaktualnią telefony

           do rodziców, przypomną zasady korzystania z dziennika elektronicznego. W

           drugim tygodniu września wychowawcy zorganizują spotkanie z rodzicami z

           zachowaniem zasad reżimu sanitarnego (wskazany podział na grupy, odpowiedni

           rozstaw ławek, maseczki/przyłbice, dystans, dezynfekcja rąk i pomieszczenia itp.)

    24.  Zaleca się jak najczęstsze korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobyt na   

           świeżym powietrzu w czasie przerw z zachowaniem przyjętych zasad bezpieczeństwa 

           w miejscach wspólnych (dystans, maseczki itp.). Nadzór nad prawidłowością realizacji

           tego punktu zleca się nauczycielom dyżurującym.

    25.  Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których  

           nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.

    26.  Uczniowie nie powinni zabierać z domu i przynosić ze sobą do szkoły niepotrzebnych

           przedmiotów i sprzętu sportowego.

    27.  Wszelkie sprawy administracyjno-organizacyjne uczniowie załatwiają poprzez swoich  

           wychowawców lub nauczycieli dyżurujących: obowiązuje zakaz przychodzenia do

           pokoi nauczycielskich i sekretariatu.

    28.  Nie zaleca się organizowania wyjść poza teren szkoły; wycieczki terenowe należy

           zgłosić dyrekcji szkoły; zaleca się również rezygnację się śpiewu chóralnego.

    29.  W szkole prowadzony będzie monitoring codziennych prac porządkowych, ze

           szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń

           sanitarnohigienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni

           dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w

           pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatur, włączników itp.

    30.  Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta

           znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe

           przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i

           przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków

           służących do dezynfekcji.

    31.  W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych wywieszone zostaną plakaty z zasadami

           prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem – zasady prawidłowej    

           dezynfekcji rąk – instrukcje dezynfekcji.

    32.  Pracownicy obsługi będą na bieżąco dbać o czystość urządzeń sanitarno-higienicznych,  

           w tym ich dezynfekcję lub czyszczenie z użyciem detergentu.

    33.  Dla uczniów i pracowników używających maseczek lub rękawic jednorazowych,

           zapewnia się miejsca - pojemniki do ich wyrzucania.

    34.  W miarę możliwości podczas organizowania pracy pracownikom powyżej 60. roku

           życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi, które powodują zaliczenie danej 

           osoby do grupy tzw. podwyższonego ryzyka, w miarę możliwości stosowane będą  

           rozwiązania minimalizujące ryzyko zakażenia (np. w zależności od problemów

           zdrowotnych nieangażowanie w dyżury podczas przerw międzylekcyjnych, a w

           przypadku pracowników administracji w miarę możliwości praca zdalna).

 

    Dojazd do szkoły

 

    35.  Uczniowie korzystający z dowozów szkolnych, podczas przebywania w autobusie    

           używają osłon ust i nosa (maseczek ochronnych lub przyłbic). Uczniowie nie stosujący  

           się do w/w zasad nie będą mogli korzystać z dowozów.

    36.  Po wejściu do autobusu uczniowie dojeżdżający zajmują wskazane miejsce i nie  

           zmieniają go do chwili przyjazdu do szkoły.

 

    Świetlica szkolna

 

    37.  Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, a razie potrzeby w innych  

           salach dydaktycznych. Przed wejściem do pomieszczeń, w których odbywają się

           zajęcia świetlicowe, należy zdezynfekować ręce. Środki do dezynfekcji rąk

           rozmieszczone są przed wejściami głównymi do budynków szkolnych i budynku WDK  

           (wejście główne i tylne), na górnych piętrach budynków szkolnych, przed wejściem do

           pracowni komputerowej i stołówki, do biblioteki oraz w każdej klasie i  

           pomieszczeniach służbowych.

    38.  Świetlicę należy wietrzyć (nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w

           świetlicy), w tym w szczególności przed przyjęciem wychowanków oraz po  

           przeprowadzeniu obowiązkowej dezynfekcji.

    39.  Podczas realizacji zajęć pozalekcyjnych, organizowanych w szkole, obowiązują takie

           same zasady bezpieczeństwa, występujące w wewnątrzszkolnej procedurze, jak przy

           realizacji zajęć edukacyjnych i świetlicowych.

 

   Biblioteka  szkolna

 

    40.  Zgodnie z arkuszem organizacyjnym biblioteka szkolna pracuje 3 dni w tygodniu –

           we wtorek, środę i czwartek. Nauczyciele poloniści i nauczyciele edukacji

           wczesnoszkolnej zgłaszają nauczycielowi – bibliotekarzowi zapotrzebowanie na

           zestaw lektur omawianych w klasie lub słowników i innych materiałów,  

           zgromadzonych w bibliotece, z wyprzedzeniem dwudniowym. Dostępne w bibliotece     

          egzemplarze nauczyciel – bibliotekarz, po niezbędnej dezynfekcji, przekaże

          zgłaszającemu nauczycielowi, a on – swoim uczniom.

   41.  Uczniowie nie zwracają sami lektur, tylko zostawiają je w przygotowanym kartoniku w

          swojej klasie. Nauczyciel – bibliotekarz je stamtąd odbierze i podda obowiązkowej, 

          dwudniowej kwarantannie bibliotecznej. 

   42.  Książki spoza kanonu lektur omawianych w klasie uczniowie będą mogli wypożyczać i

          oddawać do biblioteki samodzielnie, z zachowaniem obowiązujących w szkole

          procedur – zachowanie dystansu 1,5 m (aby zachować odpowiedni dystans, w

          bibliotece będą mogły przebywać maksymalnie 2 osoby), niegromadzenie się w

          bibliotece, dezynfekcja rąk przy wejściu, maseczka lub przyłbica, ewentualne

          jednorazowe rękawiczki itp.; po zdjęciu książki z karty ucznia odłoży

          on książkę do przygotowanego kartonu; nauczyciel – bibliotekarz podda ją

          kwarantannie i przygotuje do kolejnego wypożyczenia.

   43.  Ze zbiorów biblioteki korzystać będą mogli tylko uczniowie szkoły oraz pracownicy; 

          do czasu odwołania pandemii ze szkolnej biblioteki nie będą mogły korzystać osoby z

          zewnątrz.

 

 Gabinet pielęgniarki

 

   44.  Z gabinetu profilaktyki zdrowotnej korzystać można będzie zgodnie z ogólnie

          przyjętym reżimem sanitarnym, we współpracy z pielęgniarką.

   45.  Obowiązki pielęgniarki i godziny jej pracy uwzględniają wymagania określone w

          przepisach prawa oraz aktualnych wytycznych m.in. Ministerstwa Zdrowia i GIS.

   46.  Szkoła posiada termometry bezdotykowe. Będą one używane w konkretnych

          przypadkach podejrzenia stanu podwyższonej temperatury oraz dezynfekowane po

          użyciu w przypadku ucznia, grupy uczniów czy pracowników.

 

 Stołówka szkolna

 

   47.  Przy organizacji żywienia w szkole, obok warunków higienicznych, wymaganych

          przepisami prawa, odnoszącymi się do funkcjonowania żywienia zbiorowego,

          dodatkowo wprowadza się zasady szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia

          pracowników. W kuchni powinna być zachowana odpowiednia odległość stanowisk

          pracy wynosząca min. 1,5 m, a jeśli to niemożliwe – zapewnienie środków ochrony

          osobistej. Szczególną uwagę należy zwrócić na utrzymanie wysokiej higieny stanowisk

          pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców, a

          także higieny osobistej.

   48.  Korzystanie z posiłków odbywa się w miejscach do tego przeznaczonych,

          zapewniających prawidłowe warunki sanitarno-higieniczne, zgodnie z zaleceniami w

          czasie epidemii. Rekomenduje się zmianowe wydawanie posiłków lub w miarę

          możliwości - spożywanie ich przy stolikach z rówieśnikami z danej klasy. Przy

          zmianowym wydawaniu posiłków konieczne jest czyszczenie blatów stołów,

          dezynfekowanie ich i poręczy krzeseł po każdej grupie.

   49.  Prawidłowe zajmowanie miejsc i spożywanie posiłków w stołówce nadzoruje

          nauczyciel, któremu powierzona została opieka nad dana grupą. W/w nauczyciel

          przypomina również o obowiązku zachowania higieny – mycia rąk przed wejściem do

          stołówki, ich dezynfekcji.

   50.  Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu, w

          temperaturze min. 60°C lub je wyparzać. Jeżeli szkoła nie posiada zmywarki,

          wielorazowe naczynia i sztućce należy umyć w gorącej wodzie z dodatkiem detergentu

          i wyparzyć.

   51.  Zaleca się usuniecie dodatków (np. cukier, jednorazowe sztućce, wazoniki, serwetki) z

          obszaru sali jadalnej i w razie konieczności wydawanie ich bezpośrednio przez

          obsługę. Dania i produkty powinny być podawane przez osobę do tego wyznaczoną/

          obsługę stołówki.

   52.  Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej, jeśli to tylko

          możliwe, powinni ograniczyć kontakty z uczniami oraz nauczycielami.

 

   Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły.

 

   53.  Ważne jest, aby do pracy w szkole przychodziły jedynie osoby, bez objawów

          chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy ich domownicy nie

          przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych – patrz punkt 1.

   54.  Powinno zostać wyznaczone i przygotowane (m.in. wyposażenie w środki ochrony i  

          płyn dezynfekujący) pomieszczenie lub wydzielony obszar, w którym będzie można

          odizolować pracownika w przypadku zaobserwowania objawów chorobowych – patrz

          punkt 12.

   55.  Pracownicy szkoły zostaną poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących

          objawów choroby zakaźnej powinni pozostać w domu, skontaktować się telefonicznie z

          lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną, a w razie

          pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą

          być zakażeni koronawirusem.

   56.  W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących

          objawów infekcji dróg oddechowych, powinien on odizolować się od dzieci i innych

          pracowników szkoły, skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki

          zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną oraz o zaistniałym fakcie poinformować

          odpowiednie służby.

   57.  Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z infekcją dróg oddechowych,

          bezzwłocznie należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w

          podmiocie procedurami, zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze,

          uchwyty itp.) oraz zastosować się do indywidualnych zaleceń wydanych przez

          powiadomione organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

   58.  W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy

          stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, ustalić listę

          osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach podmiotu, w których

          przebywała osoba podejrzana o zakażenie i stosować się do wytycznych Głównego

          Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie https://www.gov.pl/web/koronawirus/

          oraz https://gis.gov.pl/ odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

 

   Postanowienia końcowe

 

   59.  Dyrekcja szkoły i wszyscy pracownicy zobowiązani są do należytego sprawowania

          nadzoru nad bezpiecznym i higienicznym przebiegiem pobytu dzieci w szkole w takim

          zakresie, w jakim pozwoli na to bieżąca, aktualna sytuacja.

   60.  Nie ma obowiązku korzystania z maseczek przez uczniów, jednakże szkoła zaleca ich 

          używanie przed lekcjami, na przerwach i po lekcjach, w oczekiwaniu na autobus. 

          Uczniowie nie muszą siedzieć w maseczce na lekcjach, chyba że rodzice zadecydują 

          inaczej.

   61.  Wszyscy pracownicy szkoły, uczniowie i rodzice zostali zapoznani z obowiązującymi

          zasadami reżimu sanitarnego – RP – 28.08.2020, pracownicy obsługi szkoły –  

          28.08.2020, uczniowie i rodzice – 31.08.2020.

   62.  Wszystkie działania w przypadku pojawienia się symptomów chorobowych u ucznia

          lub pracownika powinny być prowadzone w poszanowaniu ich praw i godności

          osobistej oraz RODO. 

   63.  W przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej

          stacji sanitarno-epidemiologicznej, aby odbyć konsultację lub uzyskać poradę.

 

 

 

 

Przeczytano: 133 razy. Wydrukuj|Do góry

PRGOK